17. April 2023

22KNE 2 230220 Axonometrie Bearbeitet

eins:eins architekten hamburg - 22KNE 2 230220 Axonometrie Bearbeitet